Kontakt

Rozwój regionu

Cztery bloki tematyczne podczas Konwentu Marszałków

Konwent Marszałków w Zielonej Górze. Fot. www.lubuskie.pl

Fundusze europejskie, wyzwania klimatyczne, edukacja i ochrony zdrowia w dobie pandemii - były tematami obrad Konwentu Marszałków Województw RP, który zakończył się w Zielonej Górze. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Podczas obrad przekazano wiele informacji związanych ze środkami unijnymi. Tematem wystąpienia był m.in. Krajowy Plan Odbudowy, do którego regiony i ministerstwa mogły zgłaszać przedsięwzięcia, jakie chcą w kolejnej perspektywie zrealizować.

W panelu dotyczącym funduszy wystąpiła szefowa zespołu ds. badań i innowacji przy Komisji Europejskiej Magda de Carli, która opowiedziała o nowych możliwościach wynikających z synergii pomiędzy programem Horyzont Europa a kolejnym cyklem polityki spójności.

Pandemia koronawirusa obnażyła wiele deficytów w systemie polskiej edukacji. Dlatego marszałkowie zajęli się m.in. tematyką dotyczącą wsparcia nauczania w czasach pandemii oraz zmian, jakie w systemie edukacji powinny nastąpić.

Ekspertami w tym obszarze byli: Alina Kozińska-Bałdyga – prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz prof. Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Cyfrowego Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nie zabrakło również dyskusji o problemach ochrony środowiska, czyli tzw. zielonym ładzie. Przedstawiciele regionów zgodzili się, by powołać zespół do spraw zmiany klimatu i na poziomie samorządów w skali całego kraju wypracowywać rozwiązania problemów.

Trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu pod przewodnictwem Lubuskiego zostało zaplanowane pod koniec listopada 2020 roku w Mierzęcinie, w gm. Dobiegniew.

 Podczas obrad przyjęto następujące stanowiska:
- w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych
 - w sprawie delegacji do samorządów województw wdrażania działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym działania LEADER, wynikających z Krajowego Planu Strategicznego
 - w sprawie konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd
 - w sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych
 - w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju
 - w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami
 - w sprawie wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne i rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych
 - w sprawie zmian dotyczących warunków i trybu powierzania zadań doradcy Metodycznego
 - w sprawie regulaminu ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „SYBILLA”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 - w sprawie powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK